ඉතුරුම් ගිණුම - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම

ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුදල් මත දෛනික ප්‍රතිලාභයක් උපයන්න

ඔබේ මුදල් බැංකුවේ තබා ගැනීමට වඩා වැඩි යමක් කරන පෑන් ඒෂියා ඉතුරුම් ගිණුමට ඔබේ මුදල් භාර දෙන්න. විවිධ ප්‍රතිලාභ සමඟින්, ඔබේ මුදල් වර්ධනය වන අතර ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක සහ ඕනෑම තැනක සිට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

ප්‍රධාන විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • 1,000/- ක තැන්පතුවකින් ආරම්භ වේ
  • VISA සක්‍රීය ජාත්‍යන්තර හර කාඩ්පත
  • දිවයින පුරා ඇති ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ආපසු ගන්න
  • ඔබගේ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සඳහා SMS මගින් දැනුවත් කිරීම්
  • අන්තර්ජාල බැංකුකරණය
  • ගිණුම් ප්‍රතිලාභියෙකු නම් කරන්න
  • ස්ථාවර නියෝග පහසුකම
  • පොලිය දෛනික ශේෂය මත ගණනය කර මාසිකව බැර කෙරේ

අනුපාත සහ ගාස්තු


ඔබේ ව්‍යාපාර අරමුදල් ඉතිරි කර එය දිනපතා වර්ධනය කර ගන්න

ඉතුරුම් ගිණුමකින් ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකි දේ දැන ගැනීමට අදම අප අමතන්න හෝ ළඟම ඇති පෑන් ඒෂියා ශාඛාවට පිවිසෙන්න!


ඉතුරුම් ගිණුම් ගැන නිතර අසන ප්‍රශ්න

ඉතුරුම් ගිණුම් අනුපාත සහ ගාස්තු

බලපැවැත්වෙන පරිදි:- 2022-05-28
මූලික තැන්පතුපොලී අනුපාතය (pa)AERවිශේෂ සටහන්
1,000/-5,000/- ට අඩු4.50%4.59%* අවම ශේෂය 500/-
 5,000/- සිට 25,000/- දක්වා4.50%4.59%** දිනපතා ගණනය කරනු ලැබේ
 25,000/- සිට 100,000/- දක්වා4.50%4.59%ශේෂය සමග මාසිකව බැර කිරීම.
 100,000/- සහ ඊට වැඩි5.00%5.12% 


ඔබ‌ට වැදගත් විය හැකි වෙනත් ගිණුම්

ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න