ප්‍රේෂණ හවුල්කරුවන් - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
ප්‍රේෂණ හවුල්කරුවන්

ඔබ සැතපුම් ගණනක් දුරින් සිටින විට පවා ඔබේ ආදරණීයයන්ට ඔබේ සමීපභාවය දන්වන්න

පෑන් ඒෂියා ප්‍රේෂණ සේවාව මගින් ඔබ සේවය කරන රටෙහි ඔබ කැමති ප්‍රේෂණ සහකරුවකු හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔබේ ආදරණීයයන් වෙත බාධාවකින් තොරව මුදල් යැවීමේ අත්දැකීම ලබා දෙයි.

Western Union

Western Union

Small World

Small World

Ria

Ria

ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න