අනුරූප බැංකු - පෑන් ඒෂියා බැංකුව
අනෙකුත් බැංකු

ඇමරිකානු ඩොලර්

බැංකුවේ නම:
Bank of Ceylon – Madras (ACU)

ලිපිනය:
1090, Poonamalee High Road, Madras 600 006, India.

ස්විෆ්ට් කේතය:
BCEYIN5M

බැංකුවේ නම:
Bank of Ceylon – Chennai (Non – ACU)

ලිපිනය:
New No. 2, Old No.11, Zerat Garden, 2nd Lane, No. 20/21, Casa Major Road, Egmore, Chennai, Tamil Nadu 600008, India

ස්විෆ්ට් කේතය:
BCEYIN5M

බැංකුවේ නම:
Bank of Ceylon – Chennai (Non – ACU)

ලිපිනය:
New No. 2, Old No.11, Zerat Garden, 2nd Lane, No. 20/21, Casa Major Road, Egmore, Chennai, Tamil Nadu 600008, India

ස්විෆ්ට් කේතය:
BCEYIN5M

බැංකුවේ නම:
Habib American Bank NY

ලිපිනය:
No 99, Madosin Avenue, New York, NY 10016.

ස්විෆ්ට් කේතය:
HANYUS33

බැංකුවේ නම:
Habib American Bank NY

ලිපිනය:
Spencer’s Building, I.I Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

ස්විෆ්ට් කේතය:
MPBLPKKA 

Bank Name:
Standard Chartered Bank- USA

Address:
Standard Charterd Bank New York,NY 10036 New York,NY US United States Of America

Swift Code:
SCBLUS33 

යුරෝ

බැංකුවේ නම:
UniCredit Bank AG Germany

ලිපිනය:
Arabellastr. 14, 81925 Munich, Germany

ස්විෆ්ට් කේතය:
HYVEDEMM

බැංකුවේ නම:
Commerz Bank AG- Frankfurt

ලිපිනය:
D – 60261 Frankfurt am Main, Germany

ස්විෆ්ට් කේතය:
COBADEFF 

ස්ටර්ලින් පවුම්

බැංකුවේ නම:
Commerz Bank AG- Frankfurt

ලිපිනය:
D – 60261 Frankfurt am Main, Germany

ස්විෆ්ට් කේතය:
COBADEFF 


ඹ්ස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්

බැංකුවේ නම:
ANZ Bank – Australia

ලිපිනය:
100, Queen Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia

ස්විෆ්ට් කේතය:
ANZBAU3M

බැංකුවේ නම:
Standard Chartered Bank- Singapore

ලිපිනය:
Marina Bay Financial Centre (Tower 1), 8 Marina Boulevard, Level 27, Singapore 018981

ස්විෆ්ට් කේතය:
SCBLSG22

ජපන් යෙන්

බැංකුවේ නම:
U.B.A.F. – Tokyo

ලිපිනය:
8F, Sumitomo Jimbocho Building,3-25 Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051 Japan

ස්විෆ්ට් කේතය:
UBAFJPJX

බැංකුවේ නම:
Mizuho Bank Ltd
Address:
2-15-1 Konan, Minato-Ku Tokyo 108-6009, Japan

ස්විෆ්ට් කේතය:
MHCBJPJT


නවසීලන්ත ඩොල්

බැංකුවේ නම:
ANZ Banking Group (New Zealand) Ltd

ලිපිනය:
International Services, New Zealand HQ, P.O.Box 1492, Level 1, ANZ TPC, 57-79 Vivian Street, Wellington

ස්විෆ්ට් කේතය:
ANZBNZ22


බැංකුවේ නම:
Standard Chartered Bank- Singapore

ලිපිනය:
Marina Bay Financial Centre (Tower 1), 8 Marina Boulevard, Level 27, Singapore 018981

ස්විෆ්ට් කේතය:
SCBLSG22 


ස්විස් ෆ්රෑන්ක්

බැංකුවේ නම:
Commerz Bank Frankfurt

ලිපිනය:
D-60261 Frankfurt am Main Germany

ස්විෆ්ට් කේතය:
COBADEFF 

SEK

බැංකුවේ නම:
Sevenska Handelsbanken

ලිපිනය:
S – 106 70 Stockholm, Sweden

ස්විෆ්ට් කේතය:
HANDSESS 

කැනේඩියානු ඩොල්

බැංකුවේ නම:
Commerz Bank Frankfurt

ලිපිනය:
D-60261 Frankfurt am Main Germany

ස්විෆ්ට් කේතය:
COBADEFFXXX 

සිංගප්පූරු  ඩොලර්

බැංකුවේ නම:
Overseas Chinese Banking Cop. Ltd

ලිපිනය:
65, Chulia Street, OCBC Centre, 13th Floor, Singapore 049513

ස්විෆ්ට් කේතය:
OCBCSGSG 

ඉක්මන් සබැඳි

මෙවලම් සහ කැල්කියුලේටරය

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ශාඛා ජාලය

අයදුම්පත්

විනිමය අනුපාත

E-statements

අන්තර්ගතය වෙත යන්න