பேசல் III வெளிப்படுத்தல்கள் - பான் ஆசியா வங்கியியல் கூட்டுத்தாபனம்
பேசல் III வெளிப்படுத்தல்கள்

காலாண்டு அறிக்கைகள்

Basel III – Pillar 3 Disclosures as at 31st March 2023

Basel III – Pillar 3 Disclosures as at 30th September 2022

Basel III – Pillar 3 disclosures as at 30th June 2022

பாசல் III – தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள் 31 மார்ச் 2022

பாசல் 3 – தூண் 3 வெளிப்பாடுகள் 30 செப்டம்பர் 2021

பாசல் III – தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள் 30 ஜூன் 2021 அன்று

பேசல் 3 தூண் 3 வெளிப்பாடுகள் 31 மார்ச் 2021 அன்று

பேசல் III – தூண் 3 வெளிப்பாடுகள் 30 செப்டம்பர் 2020 அன்று

பாசல் III – தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள் 30 ஜூன் 2020 அன்று

பேசல் III தூண் 3 மார்ச் 31, 2020 அன்றுள்ளபடி வெளிப்படுத்தல்கள்

பேசல் III – தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள் 30 செப்டம்பர் 2019 அன்று

பேசல் III – 2019 ஜூன் 30 ஆம் திகதியவாறு தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள்

பேசல் III தூண் 3 2019 மார்ச் 31 அன்றுள்ளபடி வெளிப்படுத்தல்கள்

பேசல் III – 2018 செப்டெம்பர் 30 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறு தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள்

பேசல் III – 2018 ஜூன் 30 ஆம் திகதி நிலவரப்படி தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள்

பேசல் III – 2018 மார்ச் 31 ஆம் திகதியவாறு தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள்

பேசல் III – தூண் 3 வெளிப்படுத்தல்கள் 30 செப்டெம்பர் 2017

வருடாந்த அறிக்கைகள்

விரைவு இணைப்புகள்

கருவிகள் மற்றும் கால்குலேட்டர்கள்

கிளை வலையமைப்பு

பயன்பாடுகள்

செலாவணி வீதங்கள்

E-statements

உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்க