நிலையான வைப்பு வீதங்களும் கட்டணங்களும்

With effective from:- 2023-06-02
 1 மாதம்3 மாதங்கள்4 மாதங்கள்6 மாதங்கள்
 நிறை முதிர்ச்சிநிறை முதிர்ச்சிநிறை முதிர்ச்சிதிங்களிதழ்நிறை முதிர்ச்சி
Int.Rate (p.a.)12.00%15.50%15.50%13.61%14.00%
AER12.68%16.42%16.31%14.49%14.49%
 12 மாதங்கள்24 மாதங்கள்36 மாதங்கள்
 திங்களிதழ்Bi வருடாந்திரநிறை முதிர்ச்சிதிங்களிதழ்Bi வருடாந்திரநிறை முதிர்ச்சிதிங்களிதழ்Bi வருடாந்திரநிறை முதிர்ச்சி
Int.Rate (p.a.)14.06%14.48%15.00%13.58%13.97%15.50%13.14%13.50%16.00%
AER15.00%15.00%15.00%14.46%14.46%14.46%13.96%13.96%13.96%
 48 மாதங்கள்60 மாதங்கள்
 திங்களிதழ்Bi வருடாந்திரநிறை முதிர்ச்சிதிங்களிதழ்Bi வருடாந்திரநிறை முதிர்ச்சி
Int.Rate (p.a.)12.74%13.08%16.50%12.36%12.69%17.00%
AER13.51%13.51%13.51%13.09%13.09%13.09%