ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාත සහ ගාස්තු

With effective from:- 2023-06-02
 1 මාසමාස 3 යිමාස 4මාස 6 යි
 කල් පිරීමකල් පිරීමකල් පිරීමමාසිකකල් පිරීම
Int.Rate (pa)12.00%15.50%15.50%13.61%14.00%
AER12.68%16.42%16.31%14.49%14.49%
 මාස 12මාස 24මාස 36
 මාසිකද්වි වාර්ෂිකකල් පිරීමමාසිකද්වි වාර්ෂිකකල් පිරීමමාසිකද්වි වාර්ෂිකකල් පිරීම
Int.Rate (pa)14.06%14.48%15.00%13.58%13.97%15.50%13.14%13.50%16.00%
AER15.00%15.00%15.00%14.46%14.46%14.46%13.96%13.96%13.96%
 මාස 48මාස 60 යි
 මාසිකද්වි වාර්ෂිකකල් පිරීමමාසිකද්වි වාර්ෂිකකල් පිරීම
Int.Rate (pa)12.74%13.08%16.50%12.36%12.69%17.00%
AER13.51%13.51%13.51%13.09%13.09%13.09%