இலக்கு முதலீட்டுத் திட்ட வீதங்களும் கட்டணங்களும்

With Effective From:- 2022-12-13
முதலீட்டுத் திட்டம்மாதங்களின் எண்ணிக்கைவட்டி வீதம்
1 வது ஆண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்1213.00%
2 வது ஆண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்2414.50%
3 வது ஆண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்3614.50%
4வது ஆண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்4814.50%
5வது ஆண்டு முதலீட்டுத் திட்டம்6014.50%