சம்மான சேமிப்பு வீதங்களும் கட்டணங்களும்

இதிலிருந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்:- 2022-04-29
ஆரம்ப வைப்புவட்டி வீதம் (p.a)ஏ.இ.ஆர்.விசேட குறிப்புகள்
200/-10,000/- க்கும் குறைவாக5.75%5.90%தினசரி கணக்கிடப்படுகிறது
 10,000/- மற்றும் அதற்கு மேல்6.00%6.17%இருப்பு மற்றும் வரவு வைக்கப்பட்ட மாதாந்தம்***