உயரும் நிலையான வைப்பு வீதங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்

With effective from:- 2023-06-02
2 வருடங்கள் (24 மாதங்கள்)
 முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டிமாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டிவருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி
 சர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AER
நடப்பு விகிதம்15.50%14.46%13.58%14.46%13.97%14.46%
குறைந்தபட்ச விகிதம்15.50%14.46%13.58%14.46%13.97%14.46%
(தரை வீதம்)
அதிகபட்ச விகிதம்16.94%15.71%14.68%15.71%15.13%15.71%
(கேப் விகிதம்)
3 வருடங்கள் (36 மாதங்கள்)
 முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டிமாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டிவருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி
 சர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AER
நடப்பு விகிதம்16.00%13.96%13.14%13.96%13.50%13.96%
குறைந்தபட்ச விகிதம்16.00%13.96%13.14%13.96%13.50%13.96%
(தரை வீதம்)
அதிகபட்ச விகிதம்17.64%15.21%14.24%15.21%14.67%15.21%
(கேப் விகிதம்)
4 வருடங்கள் (48 மாதங்கள்)
 முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டிமாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டிவருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி
 சர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AER
நடப்பு விகிதம்16.50%13.51%12.74%13.51%13.08%13.51%
குறைந்தபட்ச விகிதம்16.50%13.51%12.74%13.51%13.08%13.51%
(தரை வீதம்)
அதிகபட்ச விகிதம்18.36%14.76%13.85%14.76%14.25%14.76%
(கேப் விகிதம்)
5 வருடங்கள் (60 மாதங்கள்)
 முதிர்வின் போது செலுத்தப்பட்ட வட்டிமாதாந்தம் செலுத்தப்பட்ட வட்டிவருடத்திற்கு இருமுறை செலுத்தப்படும் வட்டி
 சர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AERசர்வதேச விகிதம்AER
நடப்பு விகிதம்17.00%13.09%12.36%13.08%12.69%13.09%
குறைந்தபட்ச விகிதம்17.00%13.09%12.36%13.08%12.69%13.09%
(தரை வீதம்)
அதிகபட்ச விகிதம்19.10%14.34%13.47%14.33%13.86%14.34%
(கேப் விகிதம்)