மிதுரு மேக்ஸ் வீதங்களும் கட்டணங்களும்

With Effective From:- 2022-12-30
ஆரம்ப வைப்புவட்டி வீதம் (p.a)ஏ.இ.ஆர்.
500/=Less than 1,000/=--
Less than 1,000,000/=5.50%5.64%
ரூபா 1,000,000 மற்றும் அதற்கு மேல்5.75%5.90%
சிறப்புக் குறிப்புகள்:- தினசரி இருப்புத் தொகையில் கணக்கிடப்பட்டு மாதாந்தம் வரவு வைக்கப்படும்.