ඉලක්කගත ආයෝජන සැලසුම් අනුපාත සහ ගාස්තු

With Effective From:- 2022-12-13
ආයෝජන සැලැස්මමාස ගණනපොලී අනුපාතය
පළමු වසර ආයෝජන සැලැස්ම1213.00%
2 වන වසර ආයෝජන සැලැස්ම2414.50%
3 වන වසර ආයෝජන සැලැස්ම3614.50%
4 වන වසර ආයෝජන සැලැස්ම4814.50%
5 වන වසර ආයෝජන සැලැස්ම6014.50%