සම්මාන ඉතුරුම් අනුපාත සහ ගාස්තු

බලපැවැත්වෙන පරිදි:- 2022-04-29
මූලික තැන්පතුපොලී අනුපාතය (pa)AERවිශේෂ සටහන්
200/-10,000/- ට අඩු5.75%5.90%*** දිනපතා ගණනය කරනු ලැබේ
 10,000/- සහ ඊට වැඩි6.00%6.17%ශේෂය සමග මාසිකව බැර වේ ***