පුද්ගලික ණය අනුපාත සහ ගාස්තු

බලපැවැත්වෙන පරිදි:- 2022-04-29
 පළමු වසර දෙක3 සිට 5 වසර දක්වා6 සිට 8 වසර දක්වා
වෘත්තීය8.00% ස්ථාවර10.50% ක උපරිම සීමාවකට යටත්ව ඉහළ පහළ යයි.විචල්‍ය.
සමූහ ව්‍යාපාර9.00% ස්ථාවර11.50% ක උපරිම සීමාවකට යටත්ව ඉහළ පහළ යයි.විචල්‍ය.
අනුමත ලැයිස්තුගත සමාගම් 
වැටුප 50K - 149k10.45% ස්ථාවරවිචල්‍ය විචල්‍ය.
150K ට වැඩි වැටුප9.45% ස්ථාවරවිචල්‍ය
රාජ්‍ය අංශයේ සුදුසුකම් ලත් හෙදියන්
පළමු වසර 34 සිට 8 වසර දක්වා  
10.25% ස්ථාවරවිචල්‍ය 
ත්‍රිවිධ හමුදාව (ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව) - අධිකාරීලත් නිලයන් සහ අධිකාරී නොලත් නිලයන් 
පළමු වසර 3 4 සිට 10 වසර දක්වා  
10.45% ස්ථාවරවිචල්‍ය
ත්‍රිවිධ හමුදාව (ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව) - (ලියාපදිංචි වී ඇත-/ලාංඡන නැත / පුද්ගලික- අවුරුදු 5ක සේවා / සේවා පළපුරුද්ද) 
පළමු වසර 3 4 සිට 10 වසර දක්වා  
10.95% ස්ථාවරවිචල්‍ය