මිතුරු MAX ‌පොළී සහ ගාස්තු

With Effective From:- 2022-12-30
මූලික තැන්පතුපොලී අනුපාතය (pa)AER
500/=Less than 1,000/=--
Less than 1,000,000/=5.50%5.64%
රුපියල් 1,000,000 සහ ඊට වැඩි5.75%5.90%
විශේෂ සටහන්:- දෛනික ශේෂය මත ගණනය කර මාසිකව බැර කරනු ලැබේ.